version 0.4.0 - early release

Chargement

Interface de chargement de décisions de justice.
Avant envoi définitif, aucune donnéé n'est enregistréé ni journalisée.

Upload

Upload interface voor rechtsbeslissingen.
Voor het ultieme versturen, wordt er geen data opgeslaan of gelogd.

1) Préparer le contenu / Inhoud voorbereiden

Le contenu dans se cadre ne sera pas enregistré / Inhoud in dit kader wordt niet opgeslagen

Cliquez ici pour choisir un fichier
Klik hier om een bestand te kiezen

  Pages / Pagina's : 0 / 0

  2) Vérifier anonimisation / Anonimisatie nakijken


  Aperçu du document final / Voorbeeld van het definitieve document

  Le texte anonymisé apparaît entre crochets : ceci facilite les traitements ultérieurs.
  De geanonimiseerde tekst wordt tussen vierkante haken weergegeven: dit vergemakkelijkt de latere verwerking.

  3) Définir données et envoyer / Gegevens invullen en versturen

  COVID-19, anatocisme, ...
  ARR.20200912 , ...
  ECLI:BE:RSCE:2020:

  La dernière étape / de laatste stap :